Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Cicciolina Find Balance, KVK nummer 71426493. Onder Cicciolina Find Balance vallen: Personal Training, Bootcamp, (Kick) Boksen en Massages.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Cicciolina Find Balance voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Activiteit(en): Personal Training, Bootcamp, ( Kick) Boksen, Massages.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Cicciolina Find Balance schriftelijk overeenkomen dat Cicciolina Find Balance activiteiten die de deelnemer met Cicciolina Landburg heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Cicciolina Find Balance voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Cicciolina Find Balance zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Cicciolina Find Balance geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

 Artikel 3. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de overeenkomst zal Cicciolina Find Balance mededelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Cicciolina Find Balance bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient tijdig van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Cicciolina Find Balance als ook de deelnemer.
Een trainingssessie mét één van onze Personal Trainers vindt minimaal één keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.

 Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
Op Cicciolina Find Balance rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Cicciolina Landburg bepaald. Cicciolina Find Balance voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Cicciolina Find Balance niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Voor elke door Cicciolina Find Balance aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Cicciolina Find Balance kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Cicciolina Find Balance is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Cicciolina Find Balance niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Cicciolina Find Balance georganiseerde activiteiten.
Cicciolina Find Balance is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Cicciolina Find Balance wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolgen van uitvoering van diensten die Cicciolina Find Balance aanbiedt.
De deelnemer is jegens Cicciolina Find Balance aansprakelijk wanneer Cicciolina Find Balance op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer.

 Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
De Personal Training sessies dienen te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum of betaling per training, contante betalingen mogelijk. Facturen worden digitaal verstuurd.
Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Cicciolina Find Balance schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
Voorts is Cicciolina Landburg bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Cicciolina Find Balance bevoegd om u voor trainingssessies te weigeren.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Cicciolina Find Balance gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 7. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Cicciolina Find Balance.
Alle afspraken dienen tijdig te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten in rekening gebracht.

 Artikel 8. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Cicciolina Find Balance de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp Training behoudt Cicciolina Find Balance het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

 Artikel 9. Vertrouwelijkheid
Cicciolina Find Balance is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Cicciolina Find Balance gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 Artikel 10. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Cicciolina Find Balance.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close